قناعت

قناعت

 

قناعت سرمایه ای است که پایان نیابد. امام علی (ع)

   Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail siteClick here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site

 

 

خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد ، برای حسابرسی  قیامت کار کند ، با قناعت زندگی کند و از خدا راضی باشد. امام علی (ع)

 

 Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site 

 

هر کس که از صفت قناعت برخوردار باشد ، همین پادشاهی برای او کافی است. امام علی (ع)

 

 Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site 

 

در خرج اندازه نگهدار اما از تنگ چشمی بپرهیز. امام علی (ع)

 

 Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site  Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site

 

 

ادمی را قناعت برای دولت مندی و خوش خلقی برای فراوانی نعمت ها کافی است. امام علی (ع)

/ 0 نظر / 31 بازدید