تجربه

تجربه

 

هیچ خاطره تلخی وجود ندارد،همه چیز تجربه است. http://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gif  ارزش هر کس به اندازه تجربه اوست. امام علی (ع)

 http://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gif

تمام حجم قفس را شناختیم، بس است                 بیایید به تجربه در اسمان پری بزنیم                   اگرچه نیت خوبی است زیستن                              اما خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم               قیصر امین پور http://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gif عاقل کسی است که از تجربه پند بگیرد. امام علی (ع)

/ 0 نظر / 35 بازدید