خشم و غضب

خشم و غضب

 

زبان غضب و خشم کلید هر شری است.                                                                                               امام صادق (ع)

  Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site  

شجاعت از ان کسی است که اتش خشم خود را با اب حلم فرو نشاند. امام علی (ع)   Click here to visit the Emoticons Mail site Click here to visit the Emoticons Mail site   خشم بر زیردستان از پستی است. امام هادی (ع)

/ 0 نظر / 52 بازدید