علم و دانش

علم و دانش

  

هر ظرفی از انچه در ان می نهند پر شود ، مگر ظرف دانش که هر چه در ان می نهند فراختر می شود. امام علی (ع)  

 

دانش را به وسیله نوشتن حفظ کنید. حضرت محمد (ص)

 

 

 

 

همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب. امام علی (ع)

 

 

 

هیچ میراثی بهتر از ادب و تربیت صحیح نیست.  امام علی (ع)

 

 

 

 

هر کس پرحرف باشد لغزشش بیشتر است. حضرت محمد (ص)

 

 

 

 

دانش گنجینه ای است که کلید ان سوال است. حضرت محمد (ص)

 

 

 

جوینده دانش در کنف عنایت خداوند است. حضرت محمد(ص)

 

 

 

دانشی که از ان بهره ای نبرند مانند گنجی است که انفاق نمی شود.  

 

 

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن کار روزانه اش باشد. سقراط  

 

اندوختن علم بهتر از اندوختن مال است. امام صادق (ع)

 

 

 

دو حریصند که هرگز سیر نمی شوند:یکی حریص به علم و دیگری حریص به مال.

 

 

 

 

اگر می خواهی ایمانت قوی شود دانشت را زیاد کن. امام صادق (ع)

 

 

 

بزرگترین دشمن انسان جهل و نادانی است. امام علی (ع)

 

 

 

هر کس که یک کلمه به من بیاموزد ، یک عمر مرا بنده خویش کرده است. امام علی (ع)

 

 

 

بهترین شما کسی است که سواد اموزد و اموزش دهد. حضرت محمد (ص)

 

 

 

 

هر روز که چیزی نو می اموزم ، ان روز بر من مبارک باد. حضرت محمد (ص)   دانش با تن اسایی به دست نمی اید. امام علی (ع)

 

/ 0 نظر / 34 بازدید